40-dagentijd Beam bijbel
15 februari 2021

40 DAGEN-TIJD met BEAM: duik tot Pasen in de Bijbel via WhatsApp!

De vraag die het meest aan BEAM gesteld wordt: "Hoe kan ik meer over de Bijbel leren?" Goed nieuws, want tijdens de 40 dagen-tijd duiken we samen met Alpha Nederland de Bijbel in via WhatsApp. Gods liefde, vijanden liefhebben, Gods stem verstaan. Elke dag behandelen we een ander thema, met overdenkingen van Pippa en Nicky Gumbel (de oprichters van de bekende Alpha-cursus). Lees hieronder de appjes terug :)

Woensdag 17 februari: 

*De allerbelangrijkste vraag van de wereld – DAG 01/40* 

Joad, een briljante professor in de filosofie aan de universiteit van Londen, was geen christen. Tijdens een interview op de radio werd hem gevraagd: "Als u iemand uit het verleden zou kunnen ontmoeten en hem of haar één vraag zou kunnen stellen, wie zou u willen ontmoeten en wat zou u vragen?” 
   
Zonder enige aarzeling antwoordde professor Joad: “Ik zou Jezus willen ontmoeten en Hem de allerbelangrijkste vraag van de wereld stellen: “Bent u nou wel of niet opgestaan uit de dood?” ” 
   
Op een dag zette professor Joad alle bewijzen voor zichzelf op een rijtje. Hij leerde Jezus kennen en schreef het boek 'The Recovery of Belief' (Herstel van geloof). “Als Jezus is opgestaan uit de dood, verandert dit alles.” 
   
Als de schrijvers van het Nieuwe Testament het hebben over de liefde van God, verwijzen ze naar het kruis. Als ze het hebben over de macht van God, verwijzen ze naar de opstanding: de 'allesovertreffende grootheid van Zijn kracht (...) die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte' (Efeziërs 1:19-20). De opgestane Jezus zegt tegen zijn leerlingen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde' (Matteüs 28:18).

De opstanding betekent dat de opgestane Jezus nu bij jou is. Jezus vervolgt: 'Ik ben altijd bij jullie' (v.20, BGT).

Het resultaat van de opstanding is niet alleen Zijn macht en nabijheid, maar ook Zijn zorg voor ons. ❤️ 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd01 

Donderdag 18 februari: 

*De Bijbel is een liefdesbrief van God aan jou – DAG 02/40* 

Gelukkig zijn Pippa en ik niet vaak bij elkaar vandaan geweest sinds het begin van onze relatie. Maar toen we nog niet getrouwd waren, ben ik eens drie weken weggeweest. In die tijd was er nog geen e-mail of mobiele telefoon en dus schreven we elkaar brieven. 

 Ik schreef elke dag. Zij schreef elke dag. Ik weet nog hoe opgewonden en blij ik was als ik haar handschrift op de envelop zag en wist dat er een brief van Pippa in zat. 

 Ik nam de brief snel mee naar een rustig plekje waar ik hem op mijn gemak en ongestoord kon lezen. Het was niet zozeer de brief zelf die zo waardevol was, maar het feit dat de brief geschreven was door iemand van wie ik zo veel hield en die zo belangrijk voor me was. 

 De Bijbel is een liefdesbrief van God aan jou. De reden waarom de Bijbel zo belangrijk is, is niet zozeer het boek zelf, maar het feit dat we Degene van wie we houden erin ontmoeten. De hele Bijbel gaat over Jezus. Dat het Nieuwe Testament over Jezus gaat, spreekt voor zich. Maar Jezus heeft over de Schriften die er in zijn dagen waren (het Oude Testament) gezegd: 'De Schriften getuigen over mij' (Johannes 5:39b). 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag:  https://bit.ly/40dagentijd02

Vrijdag 19 februari: 

*God houdt van _mij_ – DAG 03/40* 

Hoog op de heidegronden van de hoogvlakten van Wales kwamen twee dominees een herdersjongen tegen die slechthorend was en niet kon lezen en schrijven. Ze legden hem uit dat Jezus zijn herder wilde zijn, die altijd voor hem zou zorgen, net zoals hij dat zelf deed bij zijn schapen. Ze leerden hem de woorden 'De Heer is mijn herder' (Psalm 23:1), met de vingers en duim van zijn rechterhand, zodat hij ze zou onthouden. Ze begonnen met zijn duim en gebruikten voor elk woord een nieuwe vinger. Ze leerden hem even te stoppen bij het vierde woord 'mijn' om te bedenken: “Deze psalm is bedoeld voor mij”. 

Een paar jaar later kwam een van de dominees terug in hetzelfde dorp en vroeg naar de herdersjongen. Er waren die winter verschrikkelijke sneeuwstormen geweest en de jongen was in de heuvels omgekomen in de sneeuw. De dorpsbewoner die het verhaal vertelde zei: “Er was wel iets wat we niet snapten. Toen we zijn lichaam vonden hield hij de vierde vinger van zijn rechterhand vast.” 

Dit verhaal is misschien een volksverhaal, maar het laat wel Gods persoonlijke liefde voor elk van ons zien. 

Veel mensen denken dat God een soort grote onpersoonlijke macht is. Maar de God van de Bijbel is heel anders. Zijn relatie met ons is persoonlijk. Paulus schrijft: '... de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven' (Galaten 2:20b). Hij is 'Mijn God' 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd03

Zaterdag 20 februari 

*De hoogte- en dieptepunten van het leven – DAG 04/40* 

In de afgelopen veertig jaar als christen heb ik (Nicky Gumbel, oprichter Alpha-cursus) grote spirituele hoogtepunten meegemaakt; momenten waarop ik de Heilige Geest heb ervaren, Gods liefde heb gevoeld, de vreugde van andere mensen zag die Jezus leerden kennen, zag hoe gebeden werden verhoord en hoe het koninkrijk van God steeds meer vorm kreeg. Maar ik zie ook spirituele dieptepunten, gevoelens van verlatenheid, rouw, teleurstelling, mislukking, verleiding, weerstand, gezondheidsproblemen en oververmoeidheid. In de bijbelteksten van vandaag zien we dat spirituele hoogte- en dieptepunten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd04 

Maandag 22 februari:

God heeft jouw bestwil voor ogen - DAG 05/40

Lord Radstock logeerde halverwege de negentiende eeuw in een hotel in Noorwegen. Hij hoorde beneden in de lounge een jong kind piano spelen. Het was een vreselijk geluid: ‘Pling... ploing... pling...’. Hij werd gek van dat gepingel! Er ging een man naast haar zitten die met haar meespeelde en de gaten opvulde. Samen maakten ze de mooiste muziek. Hij kwam er later achter dat de man die bij het meisje was gaan zitten haar vader was, Alexander Borodin, de componist van de opera 'Prins Igor'. 

God wil dat wij een relatie met Hem hebben waarin we met Hem samenwerken. In het christelijk geloof gaat het vooral over wat God voor jou heeft gedaan door Christus. Maar het is niet de bedoeling dat we er bij staan en toekijken. Het is je roeping om te reageren. God betrekt jou bij zijn plannen. God komt naast je zitten en zorgt ervoor dat 'alles bijdraagt aan het goede' (Romeinen 8:28). Hij neemt ons gepingel als uitgangspunt en maakt iets moois van ons leven. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd05

Dinsdag 23 februari 

*God horen – DAG 06/40* 

Als ik hem op straat zag aankomen, stak ik gauw over om hem te ontlopen. Ik had hem ontmoet tijdens mijn eerste week op de universiteit. Hij had een stralend, lachend gezicht. Ik had nog twee mensen ontmoet met net zo'n uitdrukking op hun gezicht. Ik vond het maar verdacht! 

 Een paar maanden later leerde ik Jezus kennen en ontdekte ik dat deze mensen straalden omdat ze tijd met Jezus doorbrachten en God hoorden spreken. Hun gezicht straalde, net zoals dat van Mozes toen hij afdaalde van de berg nadat hij God tegen hem had horen spreken

 Jezus heeft gezegd: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God' (Matteüs 4:4). Net zoals we eten nodig hebben, hebben we ook geestelijk voedsel nodig. Geestelijk voedsel in de vorm van _woorden van God die we horen._ 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd06

Woensdag 24 februari 

*God vermenigvuldigt wat jij Hem geeft – DAG 07/40* 

De zesjarige Hattie May Wiatt woonde vlak bij de Grace Baptist Church in Philadelphia in de Verenigde Staten. Het was heel druk op de zondagsschool. De dominee stelde haar gerust dat het gebouw groot genoeg was voor iedereen. “Dat hoop ik”, zei het meisje. “Er zijn zoveel mensen dat ik er niet alleen naar toe durf.” Hij antwoordde: “Als we genoeg geld bij elkaar krijgen, bouwen we een heel groot gebouw waar alle kinderen in passen.” 

 Hattie May stierf twee jaar later, in 1886. Na de begrafenis gaf Hatties moeder de dominee een klein zakje met daarin 57 cent in muntjes die het meisje had gespaard. Ze had het zakje gevonden onder Hatties kussen. In het zakje zat een briefje in haar handschrift: “Om te helpen groter te bouwen, zodat meer kinderen naar de zondagsschool kunnen.” 

 De dominee besloot om de muntjes om te wisselen voor penny's en deze per stuk te koop aan te bieden. De muntjes brachten 250 dollar op en 54 van de muntjes werden teruggegeven. Die 250 dollar werden weer omgewisseld in penny's die op hun beurt weer werden verkocht door de inmiddels opgerichte 'Wiatt Mite Society'. Op deze manier werden haar 57 centen steeds weer vermenigvuldigd

 Zesentwintig jaar later gaf de dominee een toespraak met de titel 'Het verhaal van de 57 cent'. Hij legde uit wat de gift van 57 cent teweeg had gebracht: een kerk met meer dan 5600 leden, een ziekenhuis waar tienduizenden mensen waren behandeld, 80.000 jonge mensen die een universitaire studie hadden kunnen volgen, 2000 mensen die waren uitgezonden om het evangelie te verkondigen en dat allemaal 'omdat Hattie May Wiatt haar 57 cent had geïnvesteerd'. 

 We lezen overal in de Bijbel verhalen over vermenigvuldiging. Wat niet mogelijk is met optellen, doet God door middel van vermenigvuldiging. Je oogst wat je zaait, maar dan in veelvoud. De Heer vermenigvuldigt wat je Hem geeft. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd07 

Donderdag 25 februari 

*Je leven optimaal benutten - DAG 08/40* 

In zijn boek 'Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet' schrijft Shane Claiborne dat mensen hem vaak vragen wat voor iemand Moeder Teresa eigenlijk was. 'Soms lijkt het wel alsof ze zich afvragen of ze daadwerkelijk licht gaf of een aureool had. Ze was klein, gerimpeld en kostbaar, misschien wel een beetje nors, als een prachtig, wijs, oud omaatje. Maar wat ik nooit zal vergeten zijn haar voeten. Haar voeten waren misvormd. 
   
Elke ochtend staarde ik ernaar. Ik vroeg me af of ze misschien lepra had opgelopen. Op een dag legde een zuster het me uit. “Haar voeten zijn misvormd omdat we net genoeg schoenen krijgen voor iedereen en Moeder niet wil dat iemand anders het slechtste paar krijgt. Ze spit de hele stapel door en kiest zelf de slechtste schoenen. Dat doet ze al jaren en daardoor zijn haar voeten helemaal vervormd.” Haar voeten zijn dus vervormd door jarenlange naastenliefde.' 
   
Als je mensen vraagt wie ze het meest bewonderen, zeggen veel mensen: “Moeder Teresa”. Zij haalde het beste uit haar leven. Dit lijkt een tegenstelling. Ze cijferde zichzelf tenslotte helemaal weg, nam haar kruis op en volgde Jezus. 
   
Het leven is een bijzonder en prachtig geschenk. In de Bijbel worden we steeds opnieuw aangespoord om dit geschenk niet te verspillen, maar om het optimaal te benutten. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd08

Donderdag 26 februari 

*Beroemdheid – DAG 09/40* 

Uit een enquête onder jongeren bleek dat 50% van hen beroemdheid als een belangrijk levensdoel ziet. Vroeger wilden mensen beroemd zijn om iets wat ze deden. Nu is beroemdheid zelf het doel. Roem heeft een soort goddelijke status gekregen. Mensen willen niet alleen beroemd zijn, ze verafgoden mensen die de sterrenstatus hebben bereikt. 

 Voor iemand met ambitie is roem hetzelfde als zout water voor iemand die dorst heeft. Hoe meer je krijgt, hoe meer je wilt. Madonna, in de jaren tachtig van de vorige eeuw waarschijnlijk de beroemdste vrouw ter wereld, heeft wel eens gezegd: “Ik ben pas gelukkig als ik net zo beroemd ben als God.”  

 Bekendheid en roem zijn maar een slap aftreksel van echte eer. 'Eer', 'glorie', 'heerlijkheid' en 'luister' worden in de Bijbel gebruikt om te verwijzen naar de manifestatie van Gods nabijheid. Deze woorden komen vaak voor in de Bijbel. Gods glorie betekent zijn grootheid, reputatie, majesteit en eer. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd09

Zaterdag 27 februari 

*Zes kenmerken van een heilig leven – DAG 10/40 

Probeer jij Jezus in te plannen in je agenda? Of plan je je bezigheden om Jezus heen? 
   
Eugene Peterson schrijft: 'God past niet in onze plannen, wij moeten ons aanpassen aan de zijne. We kunnen God niet gebruiken. God is geen gereedschap, apparaat of creditcard. Heilig is het woord dat God onderscheidt van en voorrang geeft op onze pogingen om Hem op ons verlanglijstje te zetten of in te passen in onze dromerige plannen om iets na te laten in deze wereld.’ 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd10

Maandag 1 maart 

*Rijk aan genade – DAG 11/40* 

Er was eens een man die zijn portret liet schilderen door een bekende kunstenaar. Toen het portret klaar was, werd het onthuld. De man was helemaal niet blij met het resultaat. Toen men hem vroeg of hij het mooi vond, zei hij: 'Ik vind dat het schilderij mij geen recht doet.' Waarop de kunstenaar antwoordde: 'Meneer, u hebt geen recht nodig, maar genade!' 
   
Uiteindelijk hebben we allemaal meer behoefte aan genade dan aan recht. Het thema van de 'genade van God' loopt als een rode draad door de Bijbel. God is 'rijk aan barmhartigheid' (Efeziërs 2:4, WV). Het Griekse woord eleos betekent 'genade, barmhartigheid, ontferming, medelijden'. De genade van God is er ook voor jou. In de gedeelten voor vandaag zien we een paar voorbeelden van mensen die de genade van God ontvangen. 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd11

Dinsdag 2 maart 

*Een liefdevolle, duurzame relatie – DAG 12/40* 

In een van zijn laatste nummers stelt Freddie Mercury, de zanger van Queen, de vraag: 'Is er iemand die weet waarom we leven?' 
  
Hoewel hij schatrijk was geworden en duizenden fans had, gaf Freddie Mercury in een van zijn laatste interviews vlak voor zijn dood in 1991 toe dat hij verschrikkelijk eenzaam was. Hij zei: 'Je kunt alles hebben wat je hartje begeert en toch eenzaam zijn, en dat is de bitterste vorm van eenzaamheid. Ik ben een wereldster en heb miljoenen verdiend, maar al dat succes heeft ervoor gezorgd dat ik mis wat we allemaal zo nodig hebben: een liefdevolle, duurzame relatie.' 
  
Er is maar één relatie die volkomen liefdevol en duurzaam is. Hoe kunnen jij en ik een relatie hebben met de Schepper van het heelal? Hoe kunnen we in de praktijk communiceren met God? Wat is de basis van deze relatie? 

Lees hier de bijpassende bijbelteksten van vandaag: https://bit.ly/40dagentijd12 

Lees meer

Volg ons