Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Erik is katholiek: "Protestanten belijden uiteindelijk hetzelfde geloof als wij."

20 april 2018 · Leestijd 5 min

Katholiek en protestants, wat zijn nou eigenlijk de verschillen? En zijn die wel zo groot als we denken? Paul-Mattias (20) studeert Protestantse Theologie, Erik (24) studeert Katholieke Theologie. Samen kijken ze naar elkaars stromingen om te zien wat nou eigenlijk de verschillen en de overeenkomsten zijn.

Wat doe je voor studie?

“Ik studeer Katholieke Theologie, ik doe een master aan de universiteit van Tilburg. Daarnaast ben ik priesterstudent van het bisdom Den Bosch. Ik woon daar in een seminarie in een groot gebouw, daar leven en bidden we samen. Met mijn studie word ik theoloog en mijn uiteindelijke doel is om priester te worden. Na de studie en het stagejaar word je door de bisschop diaken gewijd en na een half jaar word je priester gewijd.”

Welk beeld heb je over de protestantse kerk?

“In het protestantisme ligt veel nadruk op het Woord. Dat is natuurlijk bij uitstek ook de bron van openbaring, maar voor ons is dat niet het enige waar het om gaat. Wij lezen de Schrift in de gemeenschap van de kerk, dus niet alleen individueel zoals dat bij sommige protestantse kerken gebeurt. Het is voor ons ook belangrijk dat God zich in de Traditie van de Kerk openbaart. Tijdens mijn eerdere studie heb ik veel met protestante studentenverenigingen te maken gehad. Hier merkte ik wel dat er veel meer bijbelkennis was en een meer levende omgang met de Schrift dan dat wij dat hebben. Op de één of andere manier is dit bij ons katholieken minder vanzelfsprekend. Katholicisme is dan ook meer dan het Woord alleen, het is ook iets dat je doet. Wij hechten veel waarde aan de liturgie en de sacramenten en hebben rituelen om met belangrijke momenten in het leven om te gaan. De protestantse diensten zijn natuurlijk ook heel anders. Daar heb je de Bijbellezing, de psalmen en een hele lange preek. Verder heb ik gemerkt dat veel protestanten een doorleefd persoonlijk geloof hebben. Mijn ervaring is dat dit bij katholieken minder het geval is. Toch zijn ook wij hiertoe geroepen. En de paus heeft ons dan ook onlangs nog benadrukt in Gaudete et Exsultate dat wij allen geroepen zijn tot heiligheid. Hiervoor is een persoonlijk geloofsleven van groot belang.”

Welk beeld denk je dat de protestanten over de katholieken kerk hebben?

“Ik hoor wel eens vooroordelen dat wij alleen maar met ritueeltjes bezig zouden zijn en dat we allemaal heiligen zouden aanbidden. Maar we aanbidden ze niet, we vereren ze, dat is wel een wezenlijk verschil. Maria heeft natuurlijk wel een belangrijke positie bij ons. Ze gaf haar ja-woord en maakte de incarnatie mogelijk. Ze is de Moeder van de Kerk en de eerste der gelovigen. Maar we aanbidden haar niet, we roepen haar voorspraak in. Dit betekent dat we haar vragen om voor ons te bidden. De heiligen stellen ons een voorbeeld van een leven naar Gods wil.”

Denk je dat er daarin misverstanden bestaan?

“Misschien wel, als mensen er niet genoeg over weten. In dat geval zouden er misverstanden kunnen ontstaan. Maar dat zal andersom misschien ook zo zijn.”

Welk beeld hoop je dat ze hebben?

“Dat we broeders in Christus zijn. Natuurlijk zijn er verschillen rond het ambt, de sacramenten en de visie op de kerk. Toch zijn er ook vooral overeenkomsten. We belijden uiteindelijk hetzelfde geloof in Christus als de Zoon van God. Ik hoop dat mensen ook denken dat er in de katholieke kerk niet alleen maar hiërarchie, ritueeltjes en poespas is. Ik denk ook dat we op veel terreinen kunnen samenwerken als katholiek en protestant. Een paar jaar geleden heeft Paus Franciscus een encycliek geschreven over hoe we verantwoord met de schepping en de economie kunnen omgaan: Laudato Si. Dat is ook in protestantse kringen heel goed ontvangen. Onze bisschop zegt altijd: “we hebben niet meer de mogelijkheid om verdeeld te zijn, we kunnen beter de krachten bundelen en kijken waar we samen kunnen optrekken.” Hierin moeten we natuurlijk geen verschillen wegpoetsen, want die bestaan er altijd. We moeten juist werken aan die eenheid. Het is natuurlijk een schande dat de kerk zo verdeeld is. Johannes roept ons op om allen één te zijn in Johannes 17. Met Pinksteren is onze kerk gesticht en die zal door de Heilige Geest geleid worden. Zij hoort één te zijn. Katholiek wil zeggen: universeel, alomvattend. De Kerk als Lichaam van Christus hoort een eenheid te zijn.”

Hoe zou jij het verschil tussen katholiek en protestant omschrijven?

“De verschillen liggen onder meer bij de visie op de Kerk, de sacramenten en het ambt. Bij protestanten zijn er veel verschillende kerkgenootschappen. Bij ons is dit meer een eenheid. De verschillende spiritualiteiten die binnen de katholieke kerk bestaan, zien we niet als scheidend, maar juist als een verrijking. Wij hebben daarnaast een geestelijk leider, de paus die het Petrusambt bekleedt, bisschoppen en priesters. Dat is een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld dominees die doorgaans getrouwd zijn. Dominee zijn is een beroep, maar geen levensstaat tot in eeuwigheid. Dat is het priesterschap weer wel. Ook onze opvattingen over sacramenten zijn verschillend. Bij de protestanten zijn er over het algemeen twee sacramenten, de doop en het avondmaal. Wij hebben er zeven (doop, eucharistie, vormsel, biecht, ziekenzalving, wijding, huwelijk) en die zijn van groot belang voor ons geloofsleven. Maar uiteindelijk zijn de overeenkomsten groter. Het is goed om juist dat te benadrukken."

Paul-Mattias is protestants, lees ook zijn kant van het verhaal hier!

Geschreven door

Anouk

Misschien ook wat voor jou

Volg BEAM op TikTok!

Voor video's van inspirerende jongeren die licht willen verspreiden! 💛💡